KANSANELÄKELAITOS


LÄÄKÄRINLAUSUNTO
sairauksista, hoidoista ja kuntoutuksesta ja työkyvystä


Tutkittavan nimi:
Teikka Harri Iisakki

Henkilötunnus:
260768-XXXX

LAUSUNNON TARKOITUS:
Sairasvakuutuslain mukainen päiväraha

1 SAIRAUSTIEDOT
1.1. Työkykyyn vaikuttavat sairaudet tärkeysjärjestyksessä
(myös ICD-tautiluokituskoodit):

F61 Sekamuotoinen persoonallisuushäiriö (skitsoidi ja paranoidinen persoonallisuus)

1.2. Esitiedot: a) sairauden alkuvaiheet ja kehitys b) aikaisemmat tutkimukset, hoito ja kuntoutus sekä niiden vaikutus

Kysymyksessä on 27-v opiskelija, joka on ollut toukokuusta -92 alkaen YTHS:n mielenterveysasemalla hoidossa masennuksen, opiskeluvaikeuksien, ihmissuhdeongelmien ja laaja-alaisen identiteettiongelman vuoksi.

Lapsuudessa on esiintynyt hyperaktiivisuutta, jonka vuoksi neurologisissa tutkimuksissa, joissa todettiin pieni EEG-poikkeama. Kouluaikana tullut kiusatuksi. Koulumenestys ollut suhteellisen hyvä varsinkin kielissä, matemaattisella puolella vaikeuksia. Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen tva meni armeijaan, jossa psyykkisten vaikeuksien vuoksi joutui keskeyttämään asepalveluksensa. Tva koki armeijan kontrolloidut olosuhteet ja ulkoa päin tulevat tulevat vaatimukset ylivoimaisiksi. Hän on saanut v. -89 vapautuksen asepalveluksesta psykiatrisin perustein. Silloisten vaikeuksien aikoihin vanhemmilla oli myös avioeroprosessi meneillään. V. -87 toiminut työllistämistyössä arkisto-apulaisena 1/2 vuotta. Työnteko oli vaikeaa ja tutkittavalla psykosomaattisia oireita. Myöhemmin työskennellyt jonkin aikaa tietokonefirmassa, jossa vaikeuksia työnantajan kanssa. Tva on aloittanut opintonsa v. -91 opiskellen aluksi englantilaista filologiaa. Odotukset omien suoritusten ja opiskelumenestyksen suhteen olivat korkealla ja tutkittava oli pettynyt saadessaan jatkuvasti keskinkertaisia tai heikkoja arvosanoja yrityksistään huolimatta. Opiskelu lopahti ensimmäisenä opiskelukeväänä, Tva ratkaisi ongelman hakeutumalla opiskelemaan Suomen kirjallisuutta. Ensimmäisenä syksynä opiskelu sujui, mutta saatuaan professorilta negatiiviseksi tulkitsemaansa palautetta erään tentin suhteen, opiskelun jatkaminen kävi jälleen mahdottomaksi. Kokenut yliopiston ilmapiirin vaikeaksi ja negatiiviseksi. Tarvitsisi runsaasti positiivista palautetta ja tukea kyetäkseen opiskelemaan.

Hoitoon tulleessaan tva oli masentunut ja keskittymiskyvytön. Aloitettiin Seronil-lääkitys 20mg 1x1. Mieliala on korjaantunut, mutta opiskelukyky ei ole palautunut. Tvalla ei ole juurikaan läheisiä merkittäviä ihmissuhteita. Hän ylläpitää kontakteja ulkomaailmaan etupäässä kirjoittamisen välityksellä. Hoitoon tva on hyvin motivoitunut ja hän toivoo kykenevänsä jatkamaan opintojaan ja suorittamaan ne loppuun.


1.3. Tutkimushavainnot:

Ensimmäisestä tapaamiskerroista alkaen talvella -94 kiinnitti huomiota tvan jännittyneisyys ja katsekontaktin puuttuminen kokonaan. Näiltä osin tilanteessa on tapahtunut jkv korjaantuneisuutta, esim. katsekontakti hetkittäin tapahtuu nykyään. Keskustelun yhteydessä tva kuvaa ongelmiaan jäsentyneesti ja avointa psykoottisuutta ei tule esille. Myös masentuneisuus on hoidon kuluessa helpottunut. Tva on kuitenkin erittäin sensitiivinen ympäristön palautteille ja pettymyksiä kohdatessaan turvautuu herkästi projektioon ja herkkyys alkaa saada paranoidista sävyä. Suorituspaineiden edessä tva lamaantuu ja opintosuorituksiin ei ole tästä syystä kyennyt.

Diagnostiikan tarkentamiseksi ja opiskeluongelman luonteen tarkemmaksi selvittelemiseksi on tehty psykologin tutkimus, josta lausunto oheisena. Tutkimuksessa tulee esille epäluuloisen ja eristäytyvän persoonallisuuden piirteitä. Työkyvyn kannalta nähdäkseni on olennaista esille tullut realiteettitestauksen hauraus ja psykoottisen hajoamisen uhka, joka vahvistaa sitä saatua kuvaa, että tutkittavan opiskeluvaikeuksissa ei ole kysymys motivaatio-ongelmasta, vaan suojautumisyrityksestä vakavamman psyykkisen romahtamisen ja sairastumisen uhalta. Visuomotorisessa suorituksessa tuli esille epätasaisuutta ja kestomuisti osoittautui heikoksi, mikä selittyy psyykkisin perustein. Psykologin arvion mukaan tva ei ole tällä hetkellä työkykyinen ja suorituspaineiden suhteen on syytä olla varovainen vakavamman psyykkisen sairastumisen riskin vuoksi.


1.4. Toimintakyky (mihin jokapäiväisen elämän toimintoihin tutkittava tehtyjen tutkimusten ja lääkärin arvion mukaan kykenee, myös mahdolliset sairauden aiheuttamat rajoitteet):

Tva kykenee huolehtimaan päivittäisistä välttämättömyyksistä. Ihmissuhteiden alueella elämä kapeutunutta ja konflikteja syntyy herkästi. Musiikkiharrastus, shakinpeluu ja kirjoittaminen ovat ainoita toimivia alueita. Opiskelun suhteen lamaantuu jo siinä vaiheessa, kun aloittaa tenttiin lukemisen.


2 HOITO- TAI KUNTOUTUSSUUNNITELMA

2.1. Hoitosuunnitelma (esim. lääkehoito, leikkaushoito, psykoterapia):
- suunnitelman tavoite ja aikataulu

Lääkehoitona Seronil 20mg 1x1, lääkitykseen on lisätty lisäksi Peratsin 2mg 1x2-3, annosta tarkistetaan jatkossa. Käynnit neuvontatyöntekijällä jatkuvat ja niiden sisältöä voidaan tarkentaa psykologin tutkimuksesta saadun informaation pohjalta. Tavoitteena on tvan opiskelukyvyn korjaantuminen, mutta tässä on syytä edetä varovaisesti ja suorituspaineita luomatta. Tvan oma motivaatio sinänsä on hyvä. Hoitotilanteessa tullaan käsittelemään nimen omaan niitä ongelmia, jotka liittyvät mm. opiskelutilanteisiin.


3 TYÖKYKYARVIO

3.1. Lääkärin käytössä olevat tiedot tutkittavan työnteosta ja työn luonteesta:
a) työhistoria ja nykyisen työn kuvaus
b) työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus
c) tutkittavan selviytymien nykyisessä työssä

Kts. kohta 1.2.
Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen tvalla on ollut vaikeuksia työpaikoissaan ja ne ovat ennen pitkää osoittautuneet ylivoimaisiksi. Myös asepalveluksen hän joutui keskeyttämään. Myös opiskelussaan hän on heti alkuvaiheen jälkeen joutunut vaikeuksiin yleensä liittyen johonkin negatiiviseksi kokemaansa palautteeseen. Työpaikalla tvalle tuli psykosomaattisia oireita vaatimusten kasvaessa ylivoimaisiksi. Psykologin tutkimusten perusteella myös psykoottisen romahduksen vaara on olemassa. Psyykkisestä problematiikasta johtuen tvalla on puutteita kestomuistissa, joka konkreettisesti häiritsee oppimista. Sisäisen kokemusmaailman hajanaisuus ja grandioottiset piirteet lisäksi häiritsevät keskittymistä realistista suoritusta vaativiin tehtäviin. Tällä alueella tutkittavaa on mahdollista hoidon avulla auttaa. Peratsin-lääkityksen tarkoituksena on lisäksi vähentää ylimääräistä sensitiivisyyttä ympäristövaikutusten suhteen, joka on häirinnyt tvan opiskelua.

3.2. Työkyky:
a) miten sairauden aiheuttama haitta vaikuttaa tutkittavan selviytymiseen nykyisessä työssä tai siihen läheisesti verrattavassa työssä
b) mikä on tutkittavan jäljellä oleva työkyky
c) miten esitettyjen hoito- tai kuntoutustoimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan työkykyyn (myös aikatauluarvio)
Mikäli lausunnon laatija ei tunne tutkittavan työtä ja sen vaatimuksia riittävästi, tulee tässä arvioida minkä tasoisiin työsuorituksiin toimintakyky riittää.

Tva kärsii skitsoidista ja paranoidisesta persoonallisuusproblematiikasta ja hänellä on vaikeuksia realiteettitestauksen säilyttämisessä paineiden alla. Psykoottisen hajoamisen riski on olemassa. Tvan on vaikeuksia ottaa vastaan kritiikkiä tai toisaalta välinpitämättömyyttä ja hän on hyvin haavoittuva ympäristön vaikutuksille. Edellä mainitut tekijät ovat saaneet aikaan, että opiskelu on juuttunut paikoilleen. Opiskelun alkuvaiheessakin suoritukset jäivät heikoiksi tai keskinkertaisiksi, viimeisen parin vuoden aikana opiskelu on tyrehtynyt kokonaan ja jo tenttiin valmistautuminen on ylivoimaista. Tvalla on konkreettisia ongelmia kestomuistin alueella, jotka myöskin häiritsevät esim. tenttiin valmistautumista. Tällä hetkellä tva on työkyvytön opiskelun suhteen. Tva on sekä hoitoon että opiskeluun motivoitunut ja työkyvyn korjaantuminen suunniteltujen hoitotoimenpiteiden avulla näyttää mahdolliselta, mutta vaatii aikaa. 3.4.96 laatimani B-lausunnon perusteella tehdystä päivärahahakemuksesta tuli hylkypäätös. Koska psykologin tutkimus valmistui vasta heinäkuussa, valitusaika on mennyt umpeen ja päivärahaa haetaan nyt uudelleen psykologin tutkimuksessa tarkentuneen diagnostiikan ja työkykyarvion perusteella.

3.3. Johtopäätökset:

Pidän tutkittavaa kykenemättömänä tekemään tavallista työtään tai siihen läheisesti verrattavaa työtä 15.2.96 alkaen määräaikaisesti 31.12.96 saakka.LÄÄKÄRIN ALLEKIRJOITUS
Edellä olevan vakuutan kunniani ja omatuntoni kautta

Tampere 25.7.96

Annastiina Kolehmainen
psykiatrian erikoislääkäri


[Harri Teikan ylösnousemuskirjasto]

my time is yours