Pertti Rautio (1944 - 2007)

Pertti Rautio

Pertti Kauko Juhani Rautio syntyi Lapualla 8. toukokuuta 1944 ja kuoli Tampereella 30. marraskuuta 2007. Tämä työn alla oleva sivu on omistettu muistamaan Pertin elämäntyötä. Tässä on vain murto-osa Pertti Raution laajasta julkaisutoiminnasta: teksteistä, tutkimuksista ja alustuksista 1960-luvulta 2000-luvulle.

Muistokirjoitus (englanti/suomi)

Pertin valokuvia Raution perhealbumissa


Verkossa:

Tuottavatko psykologiset testit tieteellistä vai myyttistä tietoa?1999: http://www.uku.fi/ssf/sospsyk/testit.htm

Työpaikkakonflikti identiteettisotana. 1999: http://www.uku.fi/ssf/sospsyk/perttirautio3.pdf

Keskustelua verkossa:

http://palvelut.tampere.fi/osallistu/kansalaiskioski/kysymys.phtml?id=493

Alustuksia:

Sosiologipäivät 2003: Pertti Rautio (KY): Edvard Westermarckin ja Rolf Lagerborgin emootioita koskevat käsitykset Antonio Damasion nykyteorian näkökulmasta

PR: "Westermarckin moraaliteoriassa emootioilla on keskeinen rooli, koska hänen teoriansa oli lähinnä kehitelmä skottilaisen valistuksen edustamasta moraalikäsityksestä. Sen mukaan moraalinormien perustana on hyväksymisen ja paheksumisen tunteet, ja näin moraalinormit ovat kehittyneet moraalisista tunteista. Tällä perusteella Westermarck edustaa moraaliteoreetikkona subjektivismia ja relativismia. Toisaalta Westermarck oli suuri Darwinin ihailija ja hänen ihmiskäsityksensäkin on saanut evoluutioteoriasta merkittäviä vaikutteita. Rolf Lagerborg oli Westermarckin ystävä, joka on tunnettu radikaalina monistina. Hän liikkui monien tieteiden alueilla (filosofia, psykologia, sosiologia, estetiikka) ja sosiologian alueella oli lähempänä Durkheimia kuin Westermarckia. Lagerborg väitteli Ranskassa mutta esitti Suomessa 1905 toisen väitöskirjan, joka käsitteli emootioita tavalla, jota on pidetty behaviorismia ennakoivana. Emootiot ovat mukana mukana myös hänen estetiikkaa ja taiteilijoita koskevassa kirjassaan. Puheenvuorossani pyrin tarkastelemaan Westermarckin ja Lagerborgin emootioita koskevia käsityksiä suhteessa oman aikansa teorioihin ja käsityksiin, mutta myös arvioimaan niitä oman aikamme käsityksistä käsin. Nykyteoriana käytän Antonio Damasion teoriaa. Neurologi Damasiolle on yhteistä erityisesti Westermarckin kanssa darwinismi. Lagerborgin tapaan hänkin katsoo, että ihmisen psyykkiset ilmiöt on ymmärrettävä luonnontapahtumina, jossa tietoisuuskin on pohjimmiltaan fyysinen ilmiö. Tämä ei estä häntä ajattelemasta, että ihminen on samalla kuitenkin vapaa valitsemaan toimintatapansa ja on teoistaan moraalisesti vastuullinen yksilö."

http://www.valt.helsinki.fi/sosio/sosiologipaivat/tr16.htm

Julkaisut:

Tieteellinen kommunikaatio ja tieteen kehitys. Kolme artikkelia Pertti Suhonen ja Pertti Rautio (toim.).Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Treenyliopisto, Tre 1978ISBN 951-44-0798-9

Tieteellisen kommunikaation ongelmista yhteiskuntatieteissä Pertti Suhonen-Pertti Rautio-Oili Kokkonen-Outi Kalli. Yhteisk.tieteiden laitos, Treenyliopisto. Katsauksia ja keskustelua N:o E4/1977 ISBN 951-44-0643-

Pertti Rautio & Klaus af Ursin (toim.)
Pilviä ei voi rakentaa : Puheenvuoroja tieteestä, yliopistosta ja nuoren tutkijan asemasta. Tampere: Tampereen yliopiston assistenttiyhdistys ry 1987. 155 s. ISBN: 951-99898-3-8.

Merja Kinnunen, Anna Perälä, Pertti Rautio (toim.)
Projektitutkimuksen monet kasvot. Tampere : Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto KATL & Tampereen yliopiston assistenttiyhdistys ry 1991. 86, [3] s. ISBN: 952-90-3008-8.

Rautio Pertti ja Saastamoinen Mikko (toim.)
Minuus ja identiteetti. Sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma. Laajuus: 182 s. Julkaisuvuosi: 2006. ISBN: 951-44-6731-0. Kieli: fin. Kustantaja: Tampere University Press. TUP. Kuvaus: "Ihmisen elämä on nykyisin loputonta valintojen tekemistä, mikä on johtanut siihen, että identiteetin työstämisestä on monille tullut jatkuvien ponnistelujen kohde. Aiemmin ihmisillä oli hyvin vähän todellisia valintamahdollisuuksia. Kun paikka ihmisten joukossa oli syntymässä valmiiksi annettu, identiteettiäkään ei tarvinnut pohtia. Minuuden ja identiteetin käsitteillä on nyt yhteiskunnallinen tilaus, johon tämä kirja vastaa. Se tarkastelee minuuden ja identiteetin kysymyksiä biologian, kulttuurin, lasten sosialisaation ja läheisriippuvuuden käsitteen kautta. Kirja valottaa, kuinka minuuden ja identiteetin kysymyksiä on problematisoitu viime aikojen yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa. Kirjan kirjoittajat ovat sosiaalipsykologian ja sosiologian opettajia ja tutkijoita."

Kirja-arviot:

Juha Siltala: Suomalainen ahdistus (Pertti Rautio). Sosiologia 2/1994, 143-145.
Juha Siltala: The Dimension of Change in Psychohistory (Pertti Rautio). Sosiologia 2/1994, 143-145.
Juha Siltala: Psykohistorian muutosulottuvuus(Pertti Rautio). Sosiologia 2/1994, 143-145.

Muuta aktiviteetteja:

"1967 yhteiskuntapalvelukomitean aloitteesta ylioppilas Pertti Rautio suoritti ja esitti Lapuan keskustan elinkeinorakennetta koskevan tutkimuksen, joka yhteenvetoineen jaettiin Lapuan Rotaryklubin jäsenille." Sivulta: http://lapuanrotaryklubi.net/60luku1.htm

Sosiologia-lehden toimitussihteerinä 1976–1977 (alkaen nro 3–4, 1976)

Westermarck-seuran sihteeri 1981-82 http://www.westermarck.fi/Society/History/nomenklatura.html

Vastapaino-kustantamon perustajajäsenenä

Kurpitsa-liikkeen hallituksessa (http://www.pispala.fi/kurpitsa/)
Yksi Pertin maalauksista 1970-luvulta. [Lisää Pertti Raution maalauksia]